แนวข้อสอบ รามคำแหง : PSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPSY1001 - จิตวิทยาทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานวิชาจิตวิทยาด้านการค้นคว้า การศึกษาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเรื่องวุฒิภาวะการรับรู้ ความนึกคิด การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสุขภาพจิต
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1760
  จำนวนชุดคำตอบ3243

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การที่บุคคลพยายามค้นหาความชอบทางด้านอาชีพ และรู้ว่าอาชีพใดที่ตัวเองควรทำ บุคคลนั้นอยู่ในลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ในขั้นใด
  1. ความต้องการประจักษ์ตน (Self-Actualization)
  2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and Security)
  3. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physilogy)
  4. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging)
  5. ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อื่น (Self-Esteem)