แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกรณีใดต่อไปนี้ ต้องขออนุมัติ ก.พ. ก่อน
  1. กรณีบรรจุกรณีที่มีเหตุพิเศษ
  2. กรณีบรรจุผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. กรณีบรรจุสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
  4. ข้อ 1 และ 3 ถูก
  5. ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก