แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2302 - ระเบียบปฏิบัติราชการ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาพระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย ระเบียบข้าราชการพลเรือน ระเบียบปฏิบัติราชการ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ133

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  กระทำความผิดตามมาตรา 84 วรรคสอง มีโทษ
  1. ขัง หรือเพิ่มเวรยาม หรือกักบริเวณ
  2. ปลดออก หรือไล่ออก
  3. ให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออก
  4. ว่ากล่าวตักเตือน หรือภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
  5. ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน