แนวข้อสอบ รามคำแหง : POL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาPOL2301 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวความคิด ตลอดถึงแนวทางในการศึกษาองค์การและการบริหารในภาครัฐ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม400
  จำนวนชุดคำตอบ296

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  (1) Competence Theory มีความเชื่อว่า อำนาจหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ผลดีแท้จริงนั้น เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาสามารถชักจูงแนะนำหรือด้วยวิธีการเจรจาต่อ
  (2) Acceptance Theory เชื่อว่า หากผู้บังคับบัญชาสามารถชักจูงแนะนำหรือด้วยวิธีการเจรจาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยอมรับได้ ก็จะมีอิทธิพลทำให้เกิดพฤติกรรมการยอมรับในอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาได้ดี
  1. ข้อความถูกต้องทั้ง 2 ข้อ
  2. ข้อความ 1 ถูก, ข้อความ 2 ผิด
  3. ข้อความผิดทั้ง 2 ข้อ
  4. ข้อความ 1 ผิด, ข้อความ 2 ถูก