แนวข้อสอบ รามคำแหง : GEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาGEO2501 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาเชิงระบบเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ประชากร และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาปัจจุบันอย่างผสมผสาน ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนาเชิงพื้นที่
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1356
  จำนวนชุดคำตอบ191

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือภูมิภาคตามลักษณะ (Formal Regions)
  1. พื้นที่ที่มีความเป็นแบบเดียวกันจากการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์และบริเวณโดยรอบ
  2. พื้นที่ที่มีการจดรายละเอียดสิ่งแวดล้อมทุกประเภท
  3. พื้นที่ที่มีความเป็นแบบเดียวกันจากการให้บริการของธนาคาร
  4. พื้นที่ที่มีความเป็นแบบเดียวกันในสภาพทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมบางอย่าง