แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA1003 - สถิติเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA1003 - สถิติเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการเก็บรวมรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม329
  จำนวนชุดคำตอบ202

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  เกษตรกรคนหนึ่งเลี้ยงไก่ 3 เดือนแรกพบว่า อัตราการเพิ่มของน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 65 กรัม ได้มีการนำไก่พันธุ์นี้มาทดลองให้อาหารเฉพาะชนิดหนึ่ง 16 ตัวตั้งแต่แรกเกิดจนอายุได้ 3 เดือน พบว่ามีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 60 กรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4 กรัม จงทดสอบสมมติฐานว่าอาหารสูตรนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักไก่พันธุ์นี้หรือไม่ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากปัญหาดังกล่าว เขตวิกฤติในการทดสอบคือข้อใด
  1. t > 2.131 หรือ t < -2.131
  2. Z > 1.960 หรือ Z < -1.960
  3. Z < 1.645
  4. t < 1.753