แนวข้อสอบ รามคำแหง : STA1003 - สถิติเบื้องต้น

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาSTA1003 - สถิติเบื้องต้น
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาการเก็บรวมรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ ค่าพารามิเตอร์ การทดสอบข้อสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม329
  จำนวนชุดคำตอบ202

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงประมาณการว่ามีนักศึกษาที่มีรถยนต์ใช้ในมหาวิทยาลัยมีไม่เกิน 20% สุ่มตัวย่างนักศึกษามา 200 คน พบว่ามีนักศึกษาที่ใช้รถยนต์ 42 คน จงทดสอบว่าการประมาณค่านี้ใกล้เคียงหรือไม่ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เราจะสรปผลการทดสอบสมมติฐานนี้ว่าอย่างไร
  1. การประมาณค่านี้ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
  2. การประมาณค่านี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
  3. ปฏิเสธ Ha ยอมรับ Ho
  4. ไม่ปฏิเสธ Ho และยอมรับ Ha