แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : วิชาชีพครู

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม539
  จำนวนชุดคำตอบ507

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Guilford มีทั้งหมดเท่าใด
  1. 6 องค์ประกอบ
  2. 5 องค์ประกอบ
  3. 7 องค์ประกอบ
  4. 4 องค์ประกอบ