แนวข้อสอบ ข้อสอบอื่นๆ : วิชาชีพครู

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาวิชาชีพครู
กลุ่มวิชาข้อสอบอื่นๆ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม539
  จำนวนชุดคำตอบ507

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  1. เพื่อรักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพ
  2. เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
  3. เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบอาชีพ
  4. เพื่อรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพ