แนวข้อสอบ รามคำแหง : HRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHRM3207 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมสัมพันธ์และกระบวนการแรงงาน องค์การด้านแรงงาน เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง ฯลฯ การจัดตั้งและการบริหารองค์การ ด้านแรงงานใช้ระบบทวิภาคีและไตรภาคี การเจรจาต่อรองร่วม การบริหารองค์การที่มีสหภาพแรงงานและการบริหารองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม710
  จำนวนชุดคำตอบ395

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างในเรื่องใด
  1. น้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ
  2. จัดให้มีเครื่องปรับอากาศในสถานที่ทำงาน
  3. จัดให้มีห้องอาหารที่ปกปิดมิดชิด สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ
  4. จัดให้มีห้องอาหารที่ปกปิดมิดชิด สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  5. จัดให้มีเครื่องปรับอากาศในสถานที่ทำงาน และน้ำสะอาดสำหรับดื่ม ห้องน้ำ ห้องส้วมถูกสุขลักษณะ