แนวข้อสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) : 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชา02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET)
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม80
  จำนวนชุดคำตอบ70

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตย
  1. สมชัยไม่ซื้อสินค้าต่างประเทศ
  2. สมโชคไม่เล่นการพนันทุกชนิด
  3. สมชาติไม่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
  4. สมชายไม่จอดรถในที่ห้ามจอด