แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT3301 - การบริหารงานพัสดุ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT3301 - การบริหารงานพัสดุ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารงานพัสดุ วงจรระบบการบริหารงานพัสดุ การกำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษาพัสดุ ระบบการบัญชีคุมพัสดุ การควบคุมคนงานพัสดุ รหัสมาตรฐานกำกับพัสดุ การแจกจ่าย การบำรุงรักษา การจำหน่าย และหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม331
  จำนวนชุดคำตอบ449

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  บริษัท รุ่งธนเกียรติเทรดดิ้ง มีความต้องการพัสดุใช้ตลอดปี 150,000 หน่วย พัสดุราคาหน่วยละ 150 บาท ที่ผ่านมาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อครั้งละ 2,500 บาท และเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาอัตราร้อยละ 20 ณ จุดการสั่งซื้ออย่างประหยัด จะมีสินค้าคงเหลือเฉลี่ยเท่ากับเท่าใด
  1. 7,500 หน่วย
  2. 3,750 หน่วย
  3. 2,500 หน่วย
  4. 1,500 หน่วย
  5. 5,000 หน่วย