แนวข้อสอบ รามคำแหง : THA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาTHA1002 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทย และศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1672
  จำนวนชุดคำตอบ1419

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1. วรรณคดีร้อยแก้วเจริญก่อนวรรณคดีร้อยกรอง
  2. ปัจจุบันวรรณคดีร้อยกรองเจริญน้อยกว่าวรรณคดีร้อยแก้ว
  3. ในอดีตวรรณคดีร้อยกรองได้รับความนิยมมากกว่าวรรณคดีร้อยแก้ว
  4. วรรณคดีเรื่องแรกของไทยคือวรรณคดีประเภทร้อยแก้ว