แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT1001 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงลักษณะและความสำคัญของธุรกิจ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ ลักษณะเจ้าของธุรกิจ หน้าที่หลักของธุรกิจในด้านการบริการการผลิต การตลาดการเงินและการบัญชี
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1198
  จำนวนชุดคำตอบ140

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูกเกี่ยวกับ "นิเวศวิทยา" (Ecology)
  1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายทั่วไปกับสิ่งแวดล้อม
  2. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
  3. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม
  4. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับสิ่งแวดล้อม
  5. เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม