แนวข้อสอบ รามคำแหง : LAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLAW1004 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาลักษณะทั่วไปของกำหมาย ประเภทของกฎหมาย การใช้กฎหมาย บุคคลและความสามารถ สิทธิและการใช้สิทธิ ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล การกำหนดตัวบุคคล ความสามารถนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1798
  จำนวนชุดคำตอบ1491

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  โจรลอบปีนเข้าบ้านนายเอก ภริยานายเอกร้องให้คนช่วย โจรจึงเงื้อมืดจะฟัน นายเอกจึงใช้ปืนยิงถูกโจรถึงแก่ความตาย ดังนี้
  1. นายเอกกระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีความผิด
  2. นายเอกกระทำด้วยความจำเป็น มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
  3. นายเอกกระทำโดยบันดาลโทสะ ศาลลงโทษเล็กน้อย
  4. ถูกทุกข้อ