แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1003 - การใช้ห้องสมุด

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1003 - การใช้ห้องสมุด
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาบทบาท ลักษณะ และหน้าที่ของแหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบการจัดเก็บและค้นคืน วิธีการค้นคว้า และการทำรายงานในระดับอุดมศึกษา
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม1193
  จำนวนชุดคำตอบ2478

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดถูกต้อง
  1. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดเก็บจุลสารและกฤตภาคตามลำดับปีที่เข้ามาในห้องสมุด
  2. ห้องสมุดทั่วไปนิยมจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาลไทยโดยใช้สัญลักษณ์ประจำหน่วยงานนั้นๆ
  3. จุลสารนิยมจัดเก็บโดยให้หมายเลข ส่วนกฤตภาคนิยมจัดเก็บโดยให้หัวเรื่อง
  4. จุลสารและกฤตภาคนิยมจัดเก็บและค้นคืนต่างกัน