แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS2108 - เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ0

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวไว้ถูกต้องเกี่ยวกับ "สื่อออนไลน์" ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชน
  1. นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยไม่จำกัดด้านพื้นที่ แต่จำกัดด้านเวลา
  2. มีผลสะท้อนกลับทันทีทันใด
  3. นำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยไม่จำกัดด้านเวลา แต่จำกัดด้านพื้นที่
  4. มีข้อจำกัดด้านระยะทางในการสื่อสาร
  5. จัดอยู่ในประเภทสื่อดั้งเดิม