แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์หรือยศ จะต้องลงรายการอย่างไร
  1. ศรีสุนทรโวหาร, พระยา (น้อย อาจารยางกูร)
  2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  3. คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพานิช
  4. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ