แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  สิ่งที่ต้องปรากฏเมื่อรายงานมีตารางและภาพประกอบคือข้อใด
  1. ชื่อและวัน/เดือน/ปี ที่จัดทำ
  2. ที่มาของตารางและเวลาที่ถ่ายภาพ
  3. ชื่อผู้ทำตารางและผู้ถ่ายภาพ
  4. ชื่อและที่มาของตารางและภาพ