แนวข้อสอบ รามคำแหง : LIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาLIS1001 - สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม396
  จำนวนชุดคำตอบ596

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การลงรายการบรรณานุกรมของแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตข้อใดถูกต้อง
  1. ธรรมะฮาเฮ. (2553) ค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/ ค้นเมื่อ 3 กันยายน 2553.
  2. ธรรมะฮาเฮ. (2553) สืบค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/ เมื่อ 3 กันยายน 2553.
  3. "ธรรมะฮาเฮ", 2553 จาก http://www.thairath.co.th/content/ สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2553.
  4. ธรรมะฮาเฮ (2553) ค้นจาก http://www.thairath.co.th/content/ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553.