แนวข้อสอบ รามคำแหง : HIS1001 - อารยธรรมตะวันตก

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาHIS1001 - อารยธรรมตะวันตก
กลุ่มวิชารามคำแหง
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม956
  จำนวนชุดคำตอบ477

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือมาตรการลงโทษรัฐที่ล่วงละเมิดหลักการถ่วงดุลอำนาจในยุคใหม่
  1. การใช้กำลังยับยั้ง
  2. การอัปเปหิจากเวทีโลก
  3. การเจรจาต่อรองผลประโยชน์
  4. การตั้งศาลพิพากษา