แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด Entropy เมื่อนำมาประยุกต์เข้ากับการสื่อสาร
  1. วิธีลด Entropy คือ การป้อนผลของการสื่อสารเข้าสู่ระบบอีกครั้งและการสื่อสารแบบซ้ำๆ
  2. นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการพูดจาที่เหมาะสมในการประชุม
  3. การส่งถ่ายข้อมูลที่มีลำดับขั้นตอนที่สลับซับซ้อนขึ้นยิ่งส่งผลให้ Entropy ลดน้อยลง
  4. Entropy เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลถูกสั่งสมมาก และยากเกินระดับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
  5. ถูกทุกข้อ