แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ตามทฤษฎี "หน้าต่างหัวใจของโจ แฮรี่ย์" บุคคลต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนหน้าต่างหัวใจของตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น ในระหว่างการประชุม บริเวณที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ
  1. ขยายบริเวณเปิดเผย (Free Area) & บริเวณจุดบอด (Blind Area)
  2. ขยายบริเวณเปิดเผย (Free Area) & บริเวณซ่อนเร้น (Hided Area)
  3. ขยายบริเวณเปิดเผย (Free Area) & บริเวณปกปิด (Hidden Area)
  4. ขยายบริเวณเปิดเผย (Free Area) & บริเวณลี้ลับ (Unkonwn Area)
  5. ถูกทุกข้อ