แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3301 - วาทศิลป์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการเพิ่มประสิทธิผลในการใช้วาทศิลป์เพื่อการจูงใจหรือการบอกเล่า เช่น ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารด้านอวัจนภาษา หลักการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อประสิทธิผลในการติดต่อทางธุรกิจ
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม501
  จำนวนชุดคำตอบ236

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  อักษร E ใน LADDER "กฎบันได 6 ขั้นสู่ความสำเร็จในการฟัง" ใช้แทนศัพท์ในข้อใด
  1. Emotion - พยายามควบคุมอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการสนทนา
  2. Estimate - คาดคะเนเนื้อหาที่ผู้พูดจะพูดต่อไปเป็นระยะๆ
  3. Expectation - การคาดเดาบทสรุปที่จะได้รับจากการฟังล่วงหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจ
  4. Exceptation - ยอมรับและเชื่อมั่นในข้อมูลและสาระที่ผู้ฟังนำเสนออย่างจริงใจ
  5. Evaluation - วิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้ยิน