แนวข้อสอบ รามคำแหง : MCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMCS3300 - การพูดสำหรับผู้นำ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาหลักการพูดแบบผู้นำ หลักการติดต่อสื่อสารกับบุคคลและกลุ่มคน
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม397
  จำนวนชุดคำตอบ546

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  จากเอกสารอ่านประกอบเรื่อง "หลักราชการ" คนในลักษณะใดที่พูดจาทักท้วงผู้ใหญ่ในทางที่ถูกแล้วผู้ใหญ่ไม่โกรธ
  1. ผู้มีอำนาจ วาสนา บารมี
  2. ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ
  3. ผู้มีความรู้สูง
  4. ผู้ที่เป็นเชื้อพระวงศ์