แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  ข้อใดคือภาวะผู้นำ
  1. แดงชอบสั่งการและใช้สิ่งล่อใจ
  2. เทาเป็นผู้บริหารที่ใช้อิทธิพล
  3. ฟ้ามีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับบุคคลอื่นชอบสั่งตามความคิดเห็นของตน
  4. เหลืองมีอำนาจหรือิทธิพล ทำให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
  5. เขียวมีความคาดหวังให้ผู้อื่นปฏิบัติตามในสิ่งที่ตนกำหนดไว้ หากไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลลบต่อความสัมพันธ์