แนวข้อสอบ รามคำแหง : MGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ

รายละเอียดวิชา

ชื่อวิชาMGT2101 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ
กลุ่มวิชารามคำแหง
รายละเอียดวิชาศึกษาถึงหน้าที่ต่างๆ ในการบริหาร เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหาบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการ และควบคุม รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน และการประสานงานระหว่างผู้ร่วมงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้อ
 • Introduction to Systems Analysis and Design
 • Structure
 • Analyzing the Business Case
 • Vocabulary
 • Managing Systems Projects
 • Requirements Modeling
 • Data and Process Modeling
 • Object Modeling
 • Development Strategies
 • User Interface Design
 • Data Design
 • Systems Architecture
 • Managing Systems Implementation
 • Managing Systems Support and Security
 • จำนวนคำถาม900
  จำนวนชุดคำตอบ358

  ตัวอย่างแนวข้อสอบ

  การที่ผู้บังคับบัญชามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสั่งให้บุคคลอื่นปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นั้น เรียกว่า
  1. การมอบอำนาจ
  2. ภาระหน้าที่
  3. การมอบหมายงาน
  4. ความรับผิดชอบ
  5. อำนาจหน้าที่